غربی ها با برجام 2 بدنبال حذف جمهوری اسلامی از منطقه هستند